αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Κατάλογος Επιλέξιμων Ειδών | Δάσωση Γεωργικών Γαιών

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

dasosi

Εκατό οκτώ (108) είδη δέντρων και θάμνων περιλαμβάνει ο κατάλογος των επιλέξιμων ειδών που επιτρέπεται να φυτευτούν στην δάσωση γεωργικών γαιών κατά την εφαρμογή του Μέτρου 8.1 του εγκεκριμένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Πρόκειται για 14 κωνοφόρα και 94 πλατύφυλλα (δένδρα και θάμνοι), αυτόχθονα είδη της μεσογειακής βιογεωγραφικής ζώνης. Ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει είδη που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως κατά το παρελθόν όπως η Ψευδακακία (Robinia pseudoacacia) και οι Ευκάλυπτοι (Eucalyptus spp.), καθώς και την Παυλώνια (Paulownia spp) για την οποία υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον εάν θα περιλαμβάνεται στα επιλέξιμα είδη.
Είδη ταχείας ανάπτυξης του γένους Populus spp. και του γένους Salix spp., ενώ περιλαμβάνονται στα επιλέξιμα είδη, στηρίζεται μόνο η εγκατάσταση τους (επιλέξιμες οι δαπάνες εργασιών δάσωσης) και αποκλείεται εκ των προτέρων η παροχή στήριξης για τη συντήρησης αυτών (μη επιλέξιμες οι δαπάνες εργασιών συντήρησης).
Ο κατάλογος εκτός από τα 108 επιλέξιμα είδη περιλαμβάνει και 5 στήλες με τις ζώνες βλάστησης (κατάταξη κατά Ντάφη), ξεκινώντας από την ευμεσογειακή ζώνη των παραλιακών περιοχών μέχρι την εξωδασική ζώνη των υψηλών ορέων. Για κάθε είδος υπάρχει συσχετισμός με μία ή περισσότερες ζώνες όπου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί. Για τον συσχετισμό έχει ληφθεί υπόψη η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές ανά ζώνη.

Επίσης, για κάθε ζώνη υπάρχουν και τα είδη προτεραιότητας. Πρόκειται για είδη που επιδιώκεται να χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη ζώνη. Η πρόβλεψη φύτευσης ειδών προτεραιότητας του καταλόγου, όπως και η φύτευση αυξημένου ποσοστού πλατύφυλλων αποτελούν κριτήριo επιλογής των δικαιούχων.

Ποια είναι τα επιλέξιμα είδη;

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

*= είδος που επιτρέπεται

•=είδος προτεραιότητας για τη συγκεκριµένη ζώνη

ΖΩΝΕΣ [Κατάταξη κατά Ντάφη (Ταξινόµηση της Δασικής Βλαστήσεως της Ελλάδος, 1973)

Α. Ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης (παραλιακή, λοφώδης, υποορεινή)

Β. Παραµεσογειακή ζώνη βλάστησης (λοφώδης, υποορεινή)

Γ. Ζώνη δασών οξυάς-ελάτης και ορεινών παραµεσογειακών κωνοφόρων (ορεινή-υπαλπική)

Δ. Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων (ορεινή υπαλπική)

Ε. Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων

α/α Πλατύφυλλα Δένδρο Θάμνος Α Β Γ Δ Ε
1 Acer campestre ( Σφενδάμι πεδινό ) Χ   *      
2 Acer heldreichii ( Σφενδάμι του Χελδράιχ ) Χ     * *    
3 Aesculus hippocastanum ( Ιπποκαστανιά ) Χ       *    
4 Acer hyrcanum ( Σφενδάμι υρκάνιο ) Χ     * *    
5 Acer monspessulanum ( Σφενδάμι μονσπεσουλανό ) Χ   * *      
6 Acer obtusatum ( Σφενδάμι αμβλύ ) Χ     * *    
7 Acer pseudoplatanus ( Σφενδάμι ψευδοπλάτανος ) Χ       *    
8 Acer sempervirens ( Σφενδάμι  αειθαλές ) Χ Χ *      
9 Acer platanoides ( Σφενδάμι πλατανοειδές )         *    
10 Arbutus andrachne ( Γλιστροκουμαριά )   x * *      
11 Arbutus unedo ( Κουμαριά )   x * *      
12 Alnus glutinosa ( Κλήθρα κολλώδης ) Χ   * * * *  
13 Betula pendula (Σημύδα κρεμοκλαδής ) Χ       *  
14 Buxus sempervirens ( Πυξάρι )   Χ   * *    
15 Carpinus betulus ( Γαύρος βετουλοειδής ) Χ     * *    
16 Carpinus orientalis ( Γαύρος ανατολικός ) Χ   * *      
17 Castanea sativa ( Καστανιά κοινή ) Χ     * *    
18 Celtis australis ( Κελτίς νότια ) Χ   * *      
19 Ceratonia silique ( Χαρουπιά ) Χ        
20 Cercis siliquastrum ( Κουτσουπιά ) Χ Χ *    
21 Colutea arborescens ( Φούσκα )   Χ * *      
22 Coronilla emeroides ( Κορονίλλη ημεροειδής )   Χ * *      
23 Cornus mas ( Κρανιά )   Χ   * *    
24 Cornus sanguinea ( Αγριοκρανιά  )   Χ   * *    
25 Corylus avellana ( Λεπτροκαρυά )       * *    
26 Cotinus coggygria ( Χρυσόξυλο )   Χ   * *    
27 Crataegus azarolus ( Κράταιγος ο Αζαρόλος ) Χ Χ * *      
28 Crataegus hedreichii ( Κράταιγος Χελδράιχ )   Χ * *      
29 Crataegus laciniata ( Κράταιγος πολυσχιδής ) Χ Χ * *      
30 Crataegus monogyna ( Κράταιγος μονόγυνη ) Χ Χ * *      
31 Fagus moesiaca ( Οξιά μοισιακή ) Χ       *  
32 Fagus sylvatica ( Οξιά δασική ) Χ       *  
33 Fraxinus angustifolia ( Φράξος στενόφυλλος ) Χ   * *      
34 Fraxinus angustifolia ssp oxycarpa (Φράξος, Νερόφραξος )     * *      
35 Fraxinus excelsior (Φράξος ψηλός ) Χ     * *    
36 Fraxinus ornus ( Φράξος όρνος  ) Χ   * *      
37 Ilex aquifolium ( Αρκουδοπούρναρο ) Χ Χ   * * *  
38 Juglans regia ( Καρυδιά ) Χ   * * *    
39 Laburnum anagyroides ( Λαβούρνο αναγυροειδές ) Χ Χ   * *    
40 Laurus nobilis ( Δάφνη ευγενής ) Χ Χ * *      
41 Liquidambar orientalis ( Λικιδάμβαρη ανατολική ) Χ   *      
42 Ligustrum vulgare ( Λιγούστρο κοινό )   Χ * *      
43 Morus alba ( Μουριά λευκή )     * *      
44 Morus nigra ( Μουριά λευκή )     * *      
45 Myrtus communis ( Μυρτιά )   Χ * *      
46 Olea europaea var. Silvestris (Ελαία ) Χ Χ * *      
47 Ostrya carpinifolia ( Οστρυά καρπινόφλλη ) Χ   * *      
48 Phoenix theophrastii (Φοίνικας του Θεόφραστου ) Χ   *        
49 Pirus amygdaliformis ( Γκορτσιά ) Χ   * *      
50 Pistacia terebinthus ( Κοκορεβιθιά ) Χ Χ        
51 Pistacia lentiscus var.chia

( Μαστιχόδενδρο )

           
52 Platanus orientalis ( Πλάτανος ανατολικός ) Χ   * *    
53 Populus alba ( Λεύκη λευκή ) Χ     *    
54 Populus nigra ( Λεύκη μαύρη ) Χ     *    
55 Populus tremula ( Λεύκη τρέμουσα ) Χ   * * *  
56 Prunus avium ( Αγριοκερασιά ) Χ     *    
57 Prunus cocomilia ( Αγριοκορομηλιά ) Χ   * * *    
58 Quercus cerris ( Δρυς ευθύφλοια ) Χ        
59 Quercus conferta ( Δρυς πλατύφυλλη ) Χ        
60 Quercus frainetto (Δρυς η πλατύφυλλη)          
61 Quercus dalechampii ( Δρυς δαλεχαμπίου ) Χ        
62 Quercus euboica ( Δρυς ευβοική )   Χ      
63 Quercus ilex ( Αριά ) Χ        
64 Quercus infectoria ( Δρυς βαφική )   Χ      
65 Quercus ithaburensis ( Βελανιδιά ) Χ        
66 Quercus macedonica Quercus  trojana ssp. Trojana ( Δρυς μακεδονική ) Χ        
67 Quercus pedunculata ( Δρυς ποδισκοφόρος ) Χ      
68 Quercus pedunculiflora ( Δρυς χνοώδης ποδισκοφόρος ) Χ   * * *    
69 Quercus petraea ( Δρυς πετραία ) Χ        
70 Quercus pubescens ( Δρυς χνοώδης ) Χ   * *      
71 Quercus suber ( Φελλοδρυς ) Χ   *      
72 Rhus coriaria (Ρούδι )   Χ        
73 Salix alba ( Ιτιά λευκή ) Χ   *    
74 Salix eleagnos ( Ιτιά ελαίαγνος ) Χ Χ *    
75 Salix caprea ( Ιτιά κάπρεα ) Χ       *  
76 Sambucus nigra ( Κουφοξυλιά ) Χ Χ   *    
77 Sambucus racemosa (Ανδριανός )   Χ          
78 Sorbus aucuparia ( Σορβιά αουκουπάρια ) Χ     * *    
79 Sorbus domestica ( Σορβιά οικιακή ) Χ     * *    
80 Sorbus graeca ( Σορβιά ελληνικής ) Χ Χ   * *    
81 Sorbus torminalis ( Σορβιά αντιδυσεντερική ) Χ     * *    
82 Spartium junceum (Σπάρτο)   Χ * * *    
83 Styrax officinalis ( Στύραξ ο φαρμακευτικός ) Χ Χ      
84 Tilia cordata ( Φιλύρα καρδιόσχημη ή μικρόφυλλη ) Χ        
85 Tilia platyphyllos ( Φιλύρα πλατύφυλλη ) Χ        
86 Tilia tomentosa
(
Φιλύρα πιληματώδης )
Χ        
87 Viburnum lantana (Βιβούρνο λαντάνα )   Χ   *      
88 Viburnum opulus ( Χιονόσφαιρα )   Χ   * *    
89 Viburnum tinus ( Άγρια δάφνη )   Χ * *      
90 Vitex agnus castus ( Λυγαριά )   Χ * *      
91 Zelkova cretica ( Ζέλκοβα κρητική ) Χ Χ   *    
92 Ulmus glabra ( Φτελιά ορεινή ) Χ     *    
93 Ulmus laevis ( Φτελιά ποδισκοφόρος  ) Χ     *    
94 Ulmus minor ( Φτελιά πεδινή ) Χ   *      
α/α Κωνοφόρα Δένδρο Θάμνος          
95 Abies alba ( Ελάτη )         * *  
96 Abies borissi regis ( Ελάτη υβριδογενής) Χ       * *  
97 Abies cephalonica ( Ελάτη κεφαλληνιακή ) Χ       *  
98 Cupressus sempervirens ( Κυπαρίσσι αειθαλές ) Χ      
99 Juniperus sp. ( Άρκευθος ) Χ   * * * * *
100 Picea excels ( Ερυθρελάτη ψηλή ) Χ        
101 Pinus brutia ( Πεύκη τραχεία ) Χ   * *      
102 Pinus halepensis ( Πεύκη χαλέπιος) Χ   * *      
103 Pinus leucodermis (Πεύκη λευκόδερμη) Χ       * *  
104 Pinus nigra ( Πεύκη μαύρη ) Χ     *  
105 Pinus pinea ( Κουκουναριά ) Χ          
106 Pinus peuce ( Πεύκη βαλκανική ) Χ       * *  
107 Pinus sylvestris ( Πεύκη δασική ) Χ       * *  
108 Taxus baccata ( Ίταμος ραγοφόρος ) Χ        

 


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας