αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Κατάλογος Επιλέξιμων Ειδών | Δάσωση Γεωργικών Γαιών

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

dasosi

Εκατό οκτώ (108) είδη δέντρων και θάμνων περιλαμβάνει ο κατάλογος των επιλέξιμων ειδών που επιτρέπεται να φυτευτούν στην δάσωση γεωργικών γαιών κατά την εφαρμογή του Μέτρου 8.1 του εγκεκριμένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Πρόκειται για 14 κωνοφόρα και 94 πλατύφυλλα (δένδρα και θάμνοι), αυτόχθονα είδη της μεσογειακής βιογεωγραφικής ζώνης. Ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει είδη που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως κατά το παρελθόν όπως η Ψευδακακία (Robinia pseudoacacia) και οι Ευκάλυπτοι (Eucalyptus spp.), καθώς και την Παυλώνια (Paulownia spp) για την οποία υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον εάν θα περιλαμβάνεται στα επιλέξιμα είδη.
Είδη ταχείας ανάπτυξης του γένους Populus spp. και του γένους Salix spp., ενώ περιλαμβάνονται στα επιλέξιμα είδη, στηρίζεται μόνο η εγκατάσταση τους (επιλέξιμες οι δαπάνες εργασιών δάσωσης) και αποκλείεται εκ των προτέρων η παροχή στήριξης για τη συντήρησης αυτών (μη επιλέξιμες οι δαπάνες εργασιών συντήρησης).
Ο κατάλογος εκτός από τα 108 επιλέξιμα είδη περιλαμβάνει και 5 στήλες με τις ζώνες βλάστησης (κατάταξη κατά Ντάφη), ξεκινώντας από την ευμεσογειακή ζώνη των παραλιακών περιοχών μέχρι την εξωδασική ζώνη των υψηλών ορέων. Για κάθε είδος υπάρχει συσχετισμός με μία ή περισσότερες ζώνες όπου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί. Για τον συσχετισμό έχει ληφθεί υπόψη η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές ανά ζώνη.

Επίσης, για κάθε ζώνη υπάρχουν και τα είδη προτεραιότητας. Πρόκειται για είδη που επιδιώκεται να χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη ζώνη. Η πρόβλεψη φύτευσης ειδών προτεραιότητας του καταλόγου, όπως και η φύτευση αυξημένου ποσοστού πλατύφυλλων αποτελούν κριτήριo επιλογής των δικαιούχων.

Ποια είναι τα επιλέξιμα είδη;

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

*= είδος που επιτρέπεται

•=είδος προτεραιότητας για τη συγκεκριµένη ζώνη

ΖΩΝΕΣ [Κατάταξη κατά Ντάφη (Ταξινόµηση της Δασικής Βλαστήσεως της Ελλάδος, 1973)

Α. Ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης (παραλιακή, λοφώδης, υποορεινή)

Β. Παραµεσογειακή ζώνη βλάστησης (λοφώδης, υποορεινή)

Γ. Ζώνη δασών οξυάς-ελάτης και ορεινών παραµεσογειακών κωνοφόρων (ορεινή-υπαλπική)

Δ. Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων (ορεινή υπαλπική)

Ε. Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων

α/αΠλατύφυλλαΔένδροΘάμνοςΑΒΓΔΕ
1Acer campestre ( Σφενδάμι πεδινό )Χ *   
2Acer heldreichii ( Σφενδάμι του Χελδράιχ )Χ  **  
3Aesculus hippocastanum ( Ιπποκαστανιά )Χ   *  
4Acer hyrcanum ( Σφενδάμι υρκάνιο )Χ  **  
5Acer monspessulanum ( Σφενδάμι μονσπεσουλανό )Χ **   
6Acer obtusatum ( Σφενδάμι αμβλύ )Χ  **  
7Acer pseudoplatanus ( Σφενδάμι ψευδοπλάτανος )Χ   *  
8Acer sempervirens ( Σφενδάμι  αειθαλές )ΧΧ*   
9Acer platanoides ( Σφενδάμι πλατανοειδές )    *  
10Arbutus andrachne ( Γλιστροκουμαριά ) x**   
11Arbutus unedo ( Κουμαριά ) x**   
12Alnus glutinosa ( Κλήθρα κολλώδης )Χ **** 
13Betula pendula (Σημύδα κρεμοκλαδής )Χ   * 
14Buxus sempervirens ( Πυξάρι ) Χ **  
15Carpinus betulus ( Γαύρος βετουλοειδής )Χ  **  
16Carpinus orientalis ( Γαύρος ανατολικός )Χ **   
17Castanea sativa ( Καστανιά κοινή )Χ  **  
18Celtis australis ( Κελτίς νότια )Χ **   
19Ceratonia silique ( Χαρουπιά )Χ    
20Cercis siliquastrum ( Κουτσουπιά )ΧΧ*  
21Colutea arborescens ( Φούσκα ) Χ**   
22Coronilla emeroides ( Κορονίλλη ημεροειδής ) Χ**   
23Cornus mas ( Κρανιά ) Χ **  
24Cornus sanguinea ( Αγριοκρανιά  ) Χ **  
25Corylus avellana ( Λεπτροκαρυά )   **  
26Cotinus coggygria ( Χρυσόξυλο ) Χ **  
27Crataegus azarolus ( Κράταιγος ο Αζαρόλος )ΧΧ**   
28Crataegus hedreichii ( Κράταιγος Χελδράιχ ) Χ**   
29Crataegus laciniata ( Κράταιγος πολυσχιδής )ΧΧ**   
30Crataegus monogyna ( Κράταιγος μονόγυνη )ΧΧ**   
31Fagus moesiaca ( Οξιά μοισιακή )Χ   * 
32Fagus sylvatica ( Οξιά δασική )Χ   * 
33Fraxinus angustifolia ( Φράξος στενόφυλλος )Χ **   
34Fraxinus angustifolia ssp oxycarpa (Φράξος, Νερόφραξος )  **   
35Fraxinus excelsior (Φράξος ψηλός )Χ  **  
36Fraxinus ornus ( Φράξος όρνος  )Χ **   
37Ilex aquifolium ( Αρκουδοπούρναρο )ΧΧ *** 
38Juglans regia ( Καρυδιά )Χ ***  
39Laburnum anagyroides ( Λαβούρνο αναγυροειδές )ΧΧ **  
40Laurus nobilis ( Δάφνη ευγενής )ΧΧ**   
41Liquidambar orientalis ( Λικιδάμβαρη ανατολική )Χ *   
42Ligustrum vulgare ( Λιγούστρο κοινό ) Χ**   
43Morus alba ( Μουριά λευκή )  **   
44Morus nigra ( Μουριά λευκή )  **   
45Myrtus communis ( Μυρτιά ) Χ**   
46Olea europaea var. Silvestris (Ελαία )ΧΧ**   
47Ostrya carpinifolia ( Οστρυά καρπινόφλλη )Χ **   
48Phoenix theophrastii (Φοίνικας του Θεόφραστου )Χ *    
49Pirus amygdaliformis ( Γκορτσιά )Χ **   
50Pistacia terebinthus ( Κοκορεβιθιά )ΧΧ    
51Pistacia lentiscus var.chia

( Μαστιχόδενδρο )

      
52Platanus orientalis ( Πλάτανος ανατολικός )Χ **  
53Populus alba ( Λεύκη λευκή )Χ  *  
54Populus nigra ( Λεύκη μαύρη )Χ  *  
55Populus tremula ( Λεύκη τρέμουσα )Χ *** 
56Prunus avium ( Αγριοκερασιά )Χ  *  
57Prunus cocomilia ( Αγριοκορομηλιά )Χ ***  
58Quercus cerris ( Δρυς ευθύφλοια )Χ    
59Quercus conferta ( Δρυς πλατύφυλλη )Χ    
60Quercus frainetto (Δρυς η πλατύφυλλη)     
61Quercus dalechampii ( Δρυς δαλεχαμπίου )Χ    
62Quercus euboica ( Δρυς ευβοική ) Χ   
63Quercus ilex ( Αριά )Χ    
64Quercus infectoria ( Δρυς βαφική ) Χ   
65Quercus ithaburensis ( Βελανιδιά )Χ    
66Quercus macedonica Quercus  trojana ssp. Trojana ( Δρυς μακεδονική )Χ    
67Quercus pedunculata ( Δρυς ποδισκοφόρος )Χ   
68Quercus pedunculiflora ( Δρυς χνοώδης ποδισκοφόρος )Χ ***  
69Quercus petraea ( Δρυς πετραία )Χ    
70Quercus pubescens ( Δρυς χνοώδης )Χ **   
71Quercus suber ( Φελλοδρυς )Χ *   
72Rhus coriaria (Ρούδι ) Χ    
73Salix alba ( Ιτιά λευκή )Χ *  
74Salix eleagnos ( Ιτιά ελαίαγνος )ΧΧ*  
75Salix caprea ( Ιτιά κάπρεα )Χ   * 
76Sambucus nigra ( Κουφοξυλιά )ΧΧ *  
77Sambucus racemosa (Ανδριανός ) Χ     
78Sorbus aucuparia ( Σορβιά αουκουπάρια )Χ  **  
79Sorbus domestica ( Σορβιά οικιακή )Χ  **  
80Sorbus graeca ( Σορβιά ελληνικής )ΧΧ **  
81Sorbus torminalis ( Σορβιά αντιδυσεντερική )Χ  **  
82Spartium junceum (Σπάρτο) Χ***  
83Styrax officinalis ( Στύραξ ο φαρμακευτικός )ΧΧ   
84Tilia cordata ( Φιλύρα καρδιόσχημη ή μικρόφυλλη )Χ    
85Tilia platyphyllos ( Φιλύρα πλατύφυλλη )Χ    
86Tilia tomentosa
(
Φιλύρα πιληματώδης )
Χ    
87Viburnum lantana (Βιβούρνο λαντάνα ) Χ *   
88Viburnum opulus ( Χιονόσφαιρα ) Χ **  
89Viburnum tinus ( Άγρια δάφνη ) Χ**   
90Vitex agnus castus ( Λυγαριά ) Χ**   
91Zelkova cretica ( Ζέλκοβα κρητική )ΧΧ *  
92Ulmus glabra ( Φτελιά ορεινή )Χ  *  
93Ulmus laevis ( Φτελιά ποδισκοφόρος  )Χ  *  
94Ulmus minor ( Φτελιά πεδινή )Χ *   
α/αΚωνοφόραΔένδροΘάμνος     
95Abies alba ( Ελάτη )    ** 
96Abies borissi regis ( Ελάτη υβριδογενής)Χ   ** 
97Abies cephalonica ( Ελάτη κεφαλληνιακή )Χ   * 
98Cupressus sempervirens ( Κυπαρίσσι αειθαλές )Χ   
99Juniperus sp. ( Άρκευθος )Χ *****
100Picea excels ( Ερυθρελάτη ψηλή )Χ    
101Pinus brutia ( Πεύκη τραχεία )Χ **   
102Pinus halepensis ( Πεύκη χαλέπιος)Χ **   
103Pinus leucodermis (Πεύκη λευκόδερμη)Χ   ** 
104Pinus nigra ( Πεύκη μαύρη )Χ  * 
105Pinus pinea ( Κουκουναριά )Χ     
106Pinus peuce ( Πεύκη βαλκανική )Χ   ** 
107Pinus sylvestris ( Πεύκη δασική )Χ   ** 
108Taxus baccata ( Ίταμος ραγοφόρος )Χ    

 


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας