αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» – Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

 Στόχος του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013» είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Η παρούσα δράση αφορά σε ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

1. Κατηγορίες ενισχύσεων  – Θεματικές Ενότητες

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

«Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.
«Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
«Εμπόριο»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα
«Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ο τομέας της αλιείας.

2. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Στα πλαίσια της δράσης ενισχύονται επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

Yφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31-12-2011 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
Nέες & Υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising) οποιασδήποτε μορφής.

3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην δράση

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων, υφιστάμενων επιχειρήσεων, είναι οι ακόλουθες:

 • Να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας θεματικής ενότητας.
 • Να διαθέτουν τον (τους) δηλούμενο (ους) ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
 • Να είναι εγκατεστημένες ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις με το πλήρες αντικείμενο τους, στην Ελληνική επικράτεια.
 • Να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
 • Να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να διαθέτουν την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια λειτουργίας ή σε άλλη περίπτωση, πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο.
 • Να μην είναι προβληματικές επιχείρησεις.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
 • Να τηρούν βιβλία Β” ή Γ” κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • Να υποβάλουν ώς μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.espa_2007_2013_aftodioikisi

Αντίστοιχα για τις νέες και τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

 • Να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας θεματικής ενότητας.
 • Οι νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον (τους) δηλούμενο (ους) ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
 • Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις να διαθέτουν τον (τους) δηλούμενο (ους) ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης.
 • Να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις με το πλήρες αντικείμενο τους, στην Ελληνική επικράτεια.
 • Να έχουν ή να δεσμευθούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της μικρομεσαίας επιχειρήσης.
 • Οι νέες επιχειρήσεις να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ουτε να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
 • Οι νέες επιχειρήσεις να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να διαθέτουν την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια λειτουργίας ή σε άλλη περίπτωση, πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο.
 • Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις να δεσμευθούν ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά ή να δεσμευθούν ότι θα λειτουργήσουν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
 • Να τηρούν ή να δεσμευθούν ότι θα τηρήσουν βιβλία Β” ή Γ” κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.
 • Εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.α.), θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.
 • Να υποβάλουν ώς μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

4. Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:

Από 30.000 € έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
Από 20.000 € έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»
Από 20.000 € έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»
Από 20.000 € έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»

5. Διάρκεια υλοποίησης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και τους δώδεκα (12) μήνες για τις άλλες θεματικές ενότητες από την ημερομηνία αποδοχής της σχετικής απόφασης από τον δικαιούχο της ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα δίμηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης.

6. Προϋπολογισμός & Ποσοστά Δημόσιας Επιχορήγησης – Ιδιωτική Συμμετοχή

Τα ποσοστά επιχορήγησης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων της Προκήρυξης, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα ανά κατηγορία επιχειρήσεων:

Περιφέρεια                                                                            Επιδότηση
Μικρές Επιχειρήσεις               Μεσαίες Επιχειρήσεις
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη                               60 %                                          50%
Κεντρική Μακεδονία                                              50 %                                          40 %
Δυτική Μακεδονία                                                 50 %                                           40 %
Ήπειρος                                                                 60 %                                          50 %
Στερεά Ελλάδα                                                      50 %                                          40 %
Θεσσαλία                                                              50 %                                          40 %
Ιόνια νησιά                                                             50 %                                          40 %
Δυτική Ελλάδα                                                      60 %                                          50 %
Πελοπόννησος                                                      50 %                                          40 %
Βόρειο Αιγαίο                                                         50 %                                         40 %
Νότιο Αιγαίο                                                           50 %                                          40 %
Κρήτη                                                                     50 %                                          40 %
Αττική                                                                     50 %                                          40 %

7. Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες

Οι επιλέξιμες ενέργειες (ενδεικτικές) προς χρηματοδότηση από την παρούσα δράση αναφέρονται παρακάτω:
Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες

 1.   Κτίρια και εγκαταστάσεις (δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση κτιρίων)
 2. Μηχανήματα και εξοπλισμός (έπιπλα, μηχανήματα, σκεύη κ.α. καινούργια & αμεταχείριστα)
 3. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος (βιολογικός καθαρισμός, διαχείριση αποβλήτων, νερού κ.α.)
 4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, συστήματα σκίασης, γεωθερμία κ.α.)
 5. Συστήματα αυτοματοποίησης (παραγωγή, διαχείριση εμπορευμάτων και υπηρεσιών, ηλεκτρονική ή/και αυτόματη αποθήκη κ.α.)
 6. Δικαιώματα τεχνογνωσίας
 7. Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO, EMAS κ.α.)
 8. Προβολή & προώθηση
 9. Αμοιβές συμβούλων

Οι δαπάνες 6,7 και 8, αθροιστικά, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

8. Υποβολές προτάσεων

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην δράση θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013.

Δείτε εδώ τον Επικαιροποιημένο Οδηγό Υλοποίησης Έργων

Η επιλογή του σωστού συμβούλου είναι το πρώτο βήμα για την επιτυχία των επιχειρηματικών σας σχεδίων.

Πότε θα βγει νέο;

Συμπλήρωσε την αίτηση για να σε ενημερώσουμε μόλις βγει το επόμενο 

Το γραφείο μας, σας παρέχει τις απαραίτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες με σύγχρονο τρόπο σκέψης και λειτουργίας προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες.

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για να ενημερωθείτε άμεσα με την προκήρυξη νέου προγράμματος, καθώς η Αγροσύμβουλος έχοντας εμπειρία σε επιδοτούμενα προγράμματα, πιστεύει πως η έγκαιρη προετοιμασία για την ένταξη στο πρόγραμμα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την επιτυχημένη ολοκλήρωσή του.

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Κατέβασε ΔΩΡΕΑΝ το e – book για τα προγράμματα ΕΣΠΑ

espa-ebook


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας