αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Αποστάσεις Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19 votes, average: 4,68 out of 5)

Loading...

Οι ελάχιστες αποστάσεις των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από κατοικημένες περιοχές ορίζονται από τον Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ A 52/12-03-2012) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις.

 

Αποστάσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων | Αγροσύμβουλος

Δείτε εδώ ένα ενδεικτικό παράδειγμα κοστολόγησης για την κατασκευή σταυλικών εγκαταστάσεων

Οι κάθε είδους πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ιδρύονται και λειτουργούν έξω από κατοικημένους χώρους (πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά, οικισμούς) καθώς επίσης έξω και από λουτροπόλεις, παραδοσιακούς οικισμούς, εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, ποτάμια, λίμνες, ακτές, αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους και χώρους που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, από τα υπάρχοντα ή από εκείνα που προβλέπεται, κατά νόμιμο τρόπο να ανεγερθούν, νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα, εκπαιδευτήρια και από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εργοστάσια, βιοτεχνίες, κατασκηνωτικούς χώρους, ανοικτούς ή κλειστούς χώρους εργασίας ή διαβιώσεως και μοναστήρια.

Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο τόπων, καθορίζονται κατά περίπτωση, αναλόγως του είδους και του αριθμού των διατηρούμενων ζώων ή πτηνών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας , εκτός εάν διαφορετικά καθορίζονται απ” αυτή την υγειονομική διάταξη ή από άλλες υγειονομικές διατάξεις, για την ασφαλέστερη προστασία της δημόσιας υγείας.

Για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, βιομηχανίες-βιοτεχνίες με παραγωγικές διαδικασίες ή και προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία, κατασκηνωτικούς χώρους, ανοικτούς ή κλειστούς χώρους εργασίας ή διαβίωσης, που απαιτούν επίσης υγειονομική προστασία και μοναστήρια, καθορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα 1 που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ελάχιστες αποστάσεις πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (πλην των οικοσίτων) από Ξενοδοχεία, λοιπά τουριστικά καταλύματα, στρατόπεδα, εργοστάσια, εργαστήρια, Μοναστήρια κτλ σε μέτρα.
Αριθμός Ισοδύναμων Ζώων
ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ <6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650
Ξενοδοχεία και άλλα νόμιμα τουριστικά καταλύματα και κατασκηνωτικοί χώροι, στρατόπεδα 400 600 800 1000 1200 1300 1500
Βιομηχανίες-βιοτεχνίες μη υγειονομικού ενδιαφέροντος με παραγωγικές διαδικασίες άσχετα με τον αριθμό των εργαζομένων Χωρίς περιορισμό 150
Βιομηχανίες-βιοτεχνίες που παράγουν προϊόντα τα οποία απαιτούν υγειονομική προστασία
100 150 200 250 300 350 400 500 600
Ποτάμια συνεχούς ροής εφόσον χαρακτηρισθούν έτσι από την αρμόδια επιτροπή 50 100 150 200 250 300 350 400 500
Μοναστήρια εφόσον δεν έχουν δικές τους οργανομένες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
Οι αποστάσεις καθορίζονται κατά περίπτωση και κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία λαμβάνει υπόψη και τα οριζόμενα στο Άρθ. 2 του Ν.1811/88(ΦΕΚ 231/Α/88)

Πώς μπορώ να νομιμοποιήσω τον σταύλο μου;

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο νομάρχης, με απόφασή του, εκδιδόμενη σύμφωνα με απόλυτα αιτιολογημένη πρόταση της δευτεροβάθμιας επιτροπής, μπορεί προκειμένου για πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες απαιτείται πλήρης μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να αυξάνει τις ελάχιστες αποστάσεις, που προβλέπονται σ” αυτή την υγειονομική διάταξη και στη νομοθεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας των εγκαταστάσεων αυτών οποιασδήποτε δυναμικότητας και για περιοχές κατ” εξοχήν τουριστικές ή για περιοχές, για τις οποίες υπάρχουσα χωροταξική μελέτη του νομού προβλέπει άλλου είδους ανάπτυξη, π.χ. οικιστική, βιομηχανική, τουριστική κλπ. ή για οποιαδήποτε άλλη σοβαρή αιτία.

Οι ελάχιστες αποστάσεις για την ανέγερση νέας ή επέκταση νόμιμα υφιστάμενης κτηνοτροφικής ή πτηνοτροφικής εγκατάστασης από όρια εθνικών και επαρχιακών οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, οικισμών και χωριών, πόλεων και κωμοπόλεων, παραδοσιακών οικισμών, λουτροπόλεων, τουριστικών χώρων, νοσοκομείων, ευαγών ιδρυμάτων και εκπαιδευτηρίων, καθορίζονται όπως στον πίνακα ΙΙ που ακολουθεί ανάλογα με το είδος και τον αριθμό ζώων ή πτηνών που εκτρέφονται.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Ελάχιστες αποστάσεις των κτηνοτροφικών ή
πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (πλήν των οικόσιτων ζώων)
από τα όρια οικισμών, πόλεων, κλπ σε μέτρα:

Αριθμός ισοδύναμων ζώων / Χώροι προστασίας

< 6

6-10

11-20

21-40

41-80

81-160

161-320

321-650

>650

Επαρχιακοί δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές

50

100

150

150

200

200

Εθνικοί δρόμοι

100

150

200

200

250

250

Οικισμοί και χωριά μέχρι και 500 κατ.

Εκπαιδευτήρια (από υπάρχοντα ή και εκείνα που προβλέπονται κατά νόμιμο τρόπο να ανεγερθούν).

50

100

150

250

400

550

750

1100

1500

Οικισμοί και χωριά από 501-2000 κατ.

100

150

250

400

550

750

1100

1500

1500

Πόλεις και κωμοπόλεις 2001-5000 κατ.

Λίμνες, ακτές και παραδοσιακοί οικισμοί

200

250

400

550

750

1000

1500

2000

2000

Πόλεις, με πληθυσμό μεγαλύτερο των 5000 κατ.

Λουτροπόλεις, τουριστικοί χώροι

Νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα (από υπάρχοντα ή από εκείνα που προβλέπονται κατά νόμιμο τρόπο να ανεγερθούν).

300

400

550

750

1100

1500

2000

2500

2500

 

Σημείωση 1: Ένα ισοδύναμο ζώο αντιστοιχεί με:
  • 1 χοιρομητέρα με όλα τα παράγωγά της (για μονάδες μικτής κατεύθυνσης).
  • 5,5 χοίρους πάχυνσης (για αμιγείς μονάδες χοίρων πάχυνσης από 25-100 κιλά).
  • 2,75 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους μέχρι 25 κιλά (για αμιγείς μονάδες αναπαραγωγής).
  • 1 γαλακτοφόρα αγελάδα ή 2 αγελάδες ελευθέρας βοσκής ή 2 μόσχους πάχυνσης.
  • 1 ίππο
  • 50 αίγες ή πρόβατα ανεξαρτήτου ηλικίας.
  • 150 ωοτόκες όρνιθες ή 250 κοτόπουλα πάχυνσης ή 100 πάπιες ή 100 ινδιάνους (γαλοπούλες).
  • 50 κουνέλια ανεξαρτήτου ηλικίας.

Σημείωση 2: Εάν από τους υπολογισμούς των ισοδύναμων ζώων προκύπτει δεκαδικός αριθμός για τον υπολογισμό των αποστάσεων λαμβάνεται μόνο το ακέραιο μέρος.

Ενημερωθείτε εδώ για τα νέα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, που χορηγούνται από το εθνικό απόθεμα για το έτος ενισχύσεων 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι μπορούν να ξεκινήσουν την ενασχόλησή τους με τον κλάδο, συμμετέχοντας σε κάποιο από τα παρακάτω επιδοτούμενα προγράμματα που ενισχύουν την κτηνοτροφία:

Νέοι αγρότες
• Σχέδια Βελτίωσης 
• Επενδύσεις στη μεταποίηση – εμπορία γεωργικών προϊόντων 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στα παραπάνω προγράμματα και στα σεμινάρια κατάρτισης, συμπληρώστε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας.


 

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας