αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Ποιοι θα λάβουν δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα το 2015;

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

Τις προϋποθέσεις και τις κατηγορίες των αγροτών που δικαιούνται δικαιώματα ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα του 2015, καθορίζει η υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

etniko apothema_agrosimvoulos

Αν και η διαδικασία της κατανομής των δικαιωμάτων του Εθνικού Αποθέματος θα ολοκληρωθεί μετά τον έλεγχο των δηλώσεων ΟΣΔΕ, παρακάτω παρατίθενται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Έτσι, σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 8 της απόφασης οι δικαιούχοι και όσοι εξαιρούνται από την κατανομή είναι οι εξής:

Άρθρο 4

Γενικές προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα

 • Πρόσβαση στο εθνικό απόθεμα έχουν οι ενεργοί γεωργοί οι οποίοι έχουν αιτηθεί τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στα πλαίσια του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του έτους ενίσχυσης.
 • Το κατώτατο όριο επιλέξιμης έκτασης ανά εκμετάλλευση, που απαιτείται για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, είναι τα 4 στρέμματα.
 • Δικαιώματα εθνικού αποθέματος δίνονται μόνο σε επιλέξιμες εκτάσεις.
 • Δικαιούχοι εθνικού αποθέματος ορίζονται κατά προτεραιότητα οι γεωργοί νεαρής ηλικίας και γεωργοί που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα.
 • Η αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων εφαρμόζεται μία φορά για κάθε γεωργό στην περίοδο 2015−2020.

Δεν χορηγούνται δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα σε:

 1. Γεωργούς που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων από τη βασική ενίσχυση.
 2. Γεωργούς και συζύγους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης γεωργών και γεωργικών εργατών.
 3. Γεωργούς με 10ετή αποκλεισμό από το πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης γεωργών και γεωργικών εργατών.

Άρθρο 5

Χορήγηση Εθνικού Αποθέματος στους Γεωργούς νεαρής ηλικίας

 • Ως γεωργοί νεαρής ηλικίας νοούνται φυσικά πρόσωπα, που δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης το πρώτο έτος υποβολής ή οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης. Επίσης, γεωργοί νεαρής ηλικίας ορίζονται και νομικά πρόσωπα, στα οποία οι γεωργοί νεαρής ηλικίας, ασκούν αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους κατά το πρώτο έτος υποβολής από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας. Σε περίπτωση που πολλά φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που δεν είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας, συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή στη διαχείριση του νομικού προσώπου, ο γεωργός νεαρής ηλικίας πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί τον εν λόγω αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο, είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με άλλους γεωργούς ηλικίας.
 • Στους γεωργούς νεαρής ηλικίας που δεν διαθέτουν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται από το Εθνικό Απόθεμα δικαιώματα όσα και τα επιλέξιμα εκτάρια τους και με αξία ίση με τον περιφερειακό μέσο όρο όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας. Όταν η αξία των δικαιωμάτων που κατέχει ήδη ένας γεωργός νεαρής ηλικίας (ιδιόκτητων ή μισθωμένων) είναι χαμηλότερη από τον περιφερειακό μέσο όρο, οι ετήσιες μοναδιαίες αξίες αυτών των δικαιωμάτων αυξάνονται μέσω του εθνικού αποθέματος έως την αξία του περιφερειακού μέσου όρου.

Άρθρο 6

Χορήγηση Εθνικού Αποθέματος στους Γεωργούς που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα

 • Ως γεωργοί που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα νοούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομα τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, το ή τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν το νομικό πρόσωπο δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομα τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε να ελέγχουν νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ασκήσει γεωργική δραστηριότητα, κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του νομικού προσώπου.
  Γεωργοί που αρχίζουν να ασκούν τη γεωργική τους δραστηριότητα θεωρείται ότι άρχισαν να ασκούν τη γεωργική τους δραστηριότητα κατά το ημερολογιακό έτος 2013, ή άλλο μεταγενέστερο έτος, και οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για τη βασική ενίσχυση το αργότερο δύο έτη μετά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο άρχισαν να ασκούν τη γεωργική τους δραστηριότητα.
 • Στους γεωργούς που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται από το Εθνικό Απόθεμα δικαιώματα όσα και τα επιλέξιμα στρέμματα τους και με αξία ίση με τον περιφερειακό μέσο όρο. Όταν η αξία των δικαιωμάτων που κατέχει ήδη ένας γεωργός, που αρχίζει γεωργική δραστηριότητα (ιδιόκτητων ή μισθωμένων) είναι χαμηλότερη από τον περιφερειακό μέσο όρο, οι ετήσιες μοναδιαίες αξίες αυτών των δικαιωμάτων αυξάνονται μέσω του εθνικού αποθέματος έως την αξία του περιφερειακού μέσου όρου.

Άρθρο 7

Χορήγηση Εθνικού Αποθέματος σε άλλες κατηγορίες γεωργών

Επιπλέον, δικαιούχοι δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα ορίζονται και οι:

 • Γεωργοί οι οποίοι αποδεικνύουν για το έτος 2015, ότι δεν μπόρεσαν να λάβουν δικαιώματα ενίσχυσης στα πλαίσια της βασικής ενίσχυσης λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές περιστάσεις κοινοποιούνται εγγράφως στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ο δικαιούχος ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα είναι σε θέση να το πράξει.
 • Γεωργοί που δικαιούνται να λάβουν δικαιώματα ενίσχυσης ή να αυξήσουν την αξία των υφισταμένων δικαιωμάτων τους βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής πράξης της αρμόδιας αρχής του κράτους, λαμβάνουν τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Εάν, η ημερομηνία έκδοσης της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής πράξης είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης έτους, τότε λαμβάνεται υπόψη για το επόμενο έτος ενίσχυσης.

Άρθρο 8

Χορήγηση Εθνικού Αποθέματος για τη γραμμική αύξηση της αξίας όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης

Τα διαθέσιμα κονδύλια του Εθνικού Αποθέματος χρησιμοποιούνται για τη γραμμική αύξηση, σε μόνιμη βάση, της αξίας όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο αν το εθνικό απόθεμα υπερβαίνει το 0,5% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση ότι επαρκή ποσά παραμένουν διαθέσιμα για την κάλυψη της κατανομής.

Δείτε τα Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης Online

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας!


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας