αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

2020 ΕΣΠΑ | Εκσυγχρονισμός- Αναβάθμιση | ΑΜΘ | Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

 

 

Πως καθορίζονται οι πρόσθετες προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων;

Βασικές Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Yφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Κλεισμένες οι διαχειριστικές χρήσεις του 2017 και 2018.
 • Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
 • Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά επίσης σε επιλέξιμο ΚΑΔ.
 • Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην από 07-11-2017/5732/713/Α3 (ΑΔΑ: ΩΞ16465ΧΙ8-Ο4Θ), όπως ισχύει, πρόσκληση του τ. Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων».
 • Εφόσον ο ΚΑΔ επένδυσης ανήκει στο κλάδο του Χονδρικού Εμπορίου, για να θεωρηθεί επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει αποδεδειγμένα το 80% του μέσου όρου των εσόδων της διετίας 2017 και 2018 να προέρχεται από χονδρικές πωλήσεις.

 

Ποια είναι τα Πρόσθετα Κριτήρια επιλεξιμότητας;

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης
 • Το επενδυτικό σχέδιο να περιλαμβάνει, κατηγορίες δαπανών του άρθρου 14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014 σε ποσοστό τουλάχιστον 80%. Η χρήση των κατηγοριών δαπανών του άρθρου 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ» και του άρθρου 19 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις» θα είναι συμπληρωματική και σε ποσοστό μικρότερο του 20%.
 • Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
 • Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. 
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014.:
 1. Ανώνυμη Εταιρία,
 2. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
 3. Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία,
 4. Ι.Κ.Ε,
 5. Ατομική Επιχείρηση,
 6. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,
 7. Συνεταιρισμός

| 2020 ΕΣΠΑ – Εκσυγχρονισμος- Αναβάθμιση – ΑΜΘ |

 • Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής.
 • Να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.
 • Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
 • Να μην έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και να δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου 2 ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης.
 • Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές,  ατόμων με αναπηρία.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
 • Η σχεδιαζόμενη επένδυση πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης. 
 • Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος!


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας