αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Υποβολή Φακέλων Νέων Αγροτών| Τα επόμενα βήματα

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

Ποια είναι τα επόμενα βήματα μετά την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας ενός Νέου Αγρότη; Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης;

Υποβολή Φακέλων Νέων Αγροτών | Αγροσύμβουλος
Υποβολή Φακέλων Νέων Αγροτών | Αγροσύμβουλος

Εισηγητική Αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

Η Εισηγητική Αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας πραγματοποιείται από υπαλλήλους της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής που ορίζονται με απόφαση του προϊσταμένου της. Η αξιολόγηση θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός του επομένου μήνα από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Η Εισηγητική Αξιολόγηση (θετική ή αρνητική) αφορά σε κάθε φάκελο υποψηφιότητας και ακολούθως κάθε φάκελος προωθείται στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης. Τα πορίσματα της εισηγητικής αξιολόγησης υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ/νση Αγροτικών. Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός του επομένου από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης ημερολογιακού μήνα και τοποθετούνται στους φακέλους των υποψηφίων που βρίσκονται στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένη Διοίκησης.

Τελική αξιολόγηση

Οι αξιολογητές λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της εισηγητικής αξιολόγησης αξιολογούν σε τελικό επίπεδο τις αιτήσεις ενίσχυσης – φακέλους υποψηφιότητας προσδιορίζοντας τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και τη βαθμολογία και το ύψος ενίσχυσης των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξετάζουν την τήρηση των κανόνων της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. Εν συνεχεία, συντάσσουν δελτίο τελικής αξιολόγησης για κάθε υποψήφιο δικαιούχο.

Κατάταξη υποψηφίων

Μετά την ολοκλήρωση της τελικής αξιολόγησης όλων των υποψηφίων της παρούσας πρόσκλησης και με βάση το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων, η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συντάσσει πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης και κατατάσσει τους ενδιαφερόμενους κατά απόλυτη σειρά βαθμολογίας στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ποιες είναι οι κατηγορίες που προκύπτουν μετά την αξιολόγηση;

Εν Δυνάμει Δικαιούχοι, Επιλαχόντες, Απορριπτόμενοι 

  • Εν Δυνάμει Δικαιούχοι: «Εν Δυνάμει Δικαιούχοι», θεωρούνται οι πρώτοι της σειράς κατάταξης, οι οποίοι καλύπτονται από το όριο των διαθεσίμων πιστώσεων της περιόδου. Όσοι ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα μπορούν να κριθούν οριστικά δικαιούχοι εφόσον εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον, εντός χρονικού ορίου το οποίο προσδιορίζεται στο σχέδιο αποδοχής που συνοδεύει την απόφαση έγκρισης.
  • Επιλαχόντες: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κατά σειρά βαθμολογίας, ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων.
  • Απορριπτόμενοι: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις υποψηφίων που κρίθηκαν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης.

Δημοσιοποίηση πορισμάτων τελικής αξιολόγησης

Μετά το πέρας της διαδικασίας κατάταξης των υποψηφίων η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Δημοσιοποιεί τον πίνακα κατάταξης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην έδρα της και στις έδρες των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
  • Διαβιβάζει τον πίνακα κατάταξης στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα και στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας.

Αποφάσεις Έγκρισης Πράξης και Απόρριψης

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει Απόφαση Έγκρισης Πράξης ή Απόρριψης για τους υποψήφιους που έχουν κριθεί ως «εν δυνάμει δικαιούχοι» ή «απορριπτόμενοι» και απόφαση κατάταξης στην κατηγορία των «επιλαχόντων». Στην απόφαση απόρριψης θα πρέπει να αναγράφονται οι λόγοι απόρριψης της αίτησης ενίσχυσης. Ομοίως, στην απόφαση κατάταξης στην κατηγορία των «επιλαχόντων» αναγράφεται ο λόγος κατάταξης σε αυτήν.

Στο σύνολο των αποφάσεων (έγκρισης πράξης, απόρριψης ή κατάταξης στην κατηγορία των «επιλαχόντων) αναφέρεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης.

Ενστάσεις

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι, οι επιλαχόντες και οι απορριπτόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση κατά της απόφασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας επίδοσης της σχετικής απόφασης στο δικαιούχο.

Αποδοχή της απόφασης έγκρισης πράξης- σύμβαση

Η απόφαση έγκρισης πράξης συνοδεύεται από σχέδιο αποδοχής, που ενέχει θέση σύμβασης, με οδηγίες συμπλήρωσης, αναλυτική ενημέρωση για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υπογραφής της και τις σχετικές ενέργειες, στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο δικαιούχος της ενίσχυσης καθώς και από υπόδειγμα αίτησης πληρωμής της 1ης δόσης της ενίσχυσης.

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στο δικαιούχο Νέο Γεωργό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 3 το πολύ δόσεις σε συνάρτηση με την πρόοδο του επιχειρηματικού σχεδίου σε ότι αφορά την επίτευξη των στόχων του αλλά και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος που περιλαμβάνεται σε αυτό σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνέχεια.

  • 1η Δόση σε ποσοστό 70% επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης
  • 2η Δόση σε ποσοστό 15% επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης
  • 3η Δόση σε ποσοστό 15% επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης

Δείτε εδώ πως διαμορφώνεται το ύψος ενίσχυσης των δικαιούχων

Η Αγροσύμβουλος, ευχαριστεί όλους τους Υποψήφιους Νέους Αγρότες που την εμπιστεύτηκαν για την υποβολή του φακέλου τους και εύχεται σε όλους τους υποψήφιους καλή επιτυχία!

Ελπίζουμε, σε μία ακόμη συνεργασία στο επόμενο πρόγραμμα που αναμένεται να προκηρυχθεί στο μέλλον και θα αφορά την επιδότηση των γεωργών σε κτιριακές δαπάνες, δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού κτλ.

Κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ το e – book για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών 

2014-ebook Νέοι Αγρότες | Μάθε πως να γίνεις

Ενημερωθείτε σχετικά με το επιδοτούμενο πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να ενημερωθείτε άμεσα όταν προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα για τον Εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη νέα μορφή των Σχεδίων Βελτίωσης.

Για οποιαδήποτε ενημέρωση και βοήθεια επικοινωνήστε μαζί μας.


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας