αγροσύμβουλος | ματιά στο μέλλον

Διάβασε στο blog

Ενημερωμένα θέματα που εσείς μας ζητήσατε.

Νομιμοποίηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

Μοιράσου το:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 votes, average: 4,89 out of 5)

Loading...

Με το Ν. 4056/2012 θεσμοθετούνται οι βασικές αλλαγές στον τρόπο αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στα πλαίσια παλαιοτέρων νόμων και διατάξεων. Μεταξύ των αυτών και ο έλεγχός τους όχι μόνο κατά την έκδοση της άδειας αλλά και μεταγενέστερα, με υποχρεωτικούς τακτικούς και έκτακτους ελέγχους.

Νομιμοποίηση Σταβλικών Εγκαταστάσεων | Αγροσύμβουλος

Νομιμοποίηση Σταυλικών Εγκαταστάσεων | Αγροσύμβουλος

Ο Ν. 4056/2012 προϋποθέτει τον έλεγχο και την τήρηση των γενικών και ειδικών όρων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με:
• την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
• την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων
• την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
• τη μέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, την ιδιοκτησία και τις νομικές χρήσης γης
• την προστασία των δασών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥΣ

Α Κατηγορία

Περιλαμβάνει τα πρόχειρα καταλύματα ζώων για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας δηλαδή, κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Δικαιολογητικά Άδειας Σταυλικής Εγκατάστασης Α΄ Κατηγορίας

 • Αίτηση
 • Υπεύθυνη Δήλωση (να φαίνεται αν το αγροτεμάχιο είναι εντός ή εκτός NATURA Και να υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής)
 • Ιδιοκτησιακό Καθεστώς
 • Αποδεικτικό δήλωσης έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.O.Y
 • Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης με συντεταγμένες που αποδίδονται σε ΕΓΖΑ87 με χάρτη ΓΥΣ1:5000 με σημειωμένη τη θέση της εγκατάστασης
 • ΠΠΔ αν υπάγεται η κτηνοτροφική εγκατάσταση στη Β κατηγορία ή με ΜΠΕ αν υπάγεται στην Α1 ή Α2 κατηγορία
 • Βεβαίωση χρήσης γης
 • Ειδική οικολογική αξιολόγηση για εγκαταστάσεις εντός των ορίων των περιοχών NATURA
 • Έκθεση Γεωτεχνικού Συμβούλου εγγεγραμμένου στο ΓΕΩΤΕΕ που περιγράφει την ικανοποίηση των ζωοτροφικών δεδομένων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης
 • Κατά περίπτωση έγκριση από αρχαιολογία και από δασαρχείο

| Δες εδώ την προθεσμία ολοκλήρωσης |

Β Κατηγορία

Περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες:

Κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων και για τις οποίες εκδίδεται έγκριση τήρησης του τύπου κατασκευής από την αρμόδια πολεοδομία αντί οικοδομικής άδεια.

Έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών και για τις οποίες εκδίδεται έγκριση τήρησης των προτύπων κατασκευής από την αρμόδια πολεοδομία αντί οικοδομικής άδειας.

Δικαιολογητικά Άδειας Προέγκρισης Σταυλικής Εγκατάστασης Β΄ Κατηγορίας

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την άδεια προέγκρισης;

Διαφέρουν ανά κατηγορία καταλύματος; 

 • Αίτηση
 • Υπεύθυνη Δήλωση (να φαίνεται αν το αγροτεμάχιο είναι εντός ή εκτός NATURA Και να υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής)
 • Ιδιοκτησιακό Καθεστώς
 • Αποδεικτικό δήλωσης έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια ΔΥΟ
 • Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης με συντεταγμένες που αποδίδονται σε ΕΓΖΑ87 με χάρτη ΓΥΣ1:5000 με σημειωμένη τη θέση της εγκατάστασης
 • ΠΠΔ αν υπάγεται η κτηνοτροφική εγκατάσταση στη Β κατηγορία ή με ΜΠΕ αν υπάγεται στην Α1 ή Α2 κατηγορία
 • Βεβαίωση χρήσης γης
 • Ειδική οικολογική αξιολόγηση για εγκαταστάσεις εντός των ορίων των περιοχών NATURA
 • Έκθεση Γεωτεχνικού Συμβούλου εγγεγραμμένου στο ΓΕΩΤΕΕ που περιγράφει την ικανοποίηση των ζωοτροφικών δεδομένων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης
 • Έγκριση Τύπου Κατασκευής για τις περιπτώσεις γεωτεχνικών εγκαταστάσεων θερμοκηπίου ή Προεγκεκριμένη Μελέτη – Σχέδια και Τοπογραφικό Διάγραμμα βάσει προεγγεγραμμένων προτύπων κατασκευών.
 • Κατά περίπτωση έγκριση από αρχαιολογία και από δασαρχείο
 • Θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια θερμοκηπίου από την κατασκευάστρια εταιρία προς τον ενδιαφερόμενο
 • Δήλωση ανάθεσης – ανάληψης από Μηχανικό.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Σταυλικής Εγκατάστασης Β΄ Κατηγορίας

 • Αίτηση
 • Προσωρινή άδεια εγκατάστασης
 • Πιστοποιητικό ή Πρότυπο από την αρμόδια Πολεοδομία
 • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στην περίπτωση κατηγορίας Α

Γ Κατηγορία

Περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

 • Αίτηση
 • Υπεύθυνη Δήλωση (να φαίνεται αν το αγροτεμάχιο είναι εντός ή εκτός NATURA Και να υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής)
 • Ιδιοκτησιακό Καθεστώς
 • Αποδεικτικό δήλωσης έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια ΔΟΥ
 • Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης με συντεταγμένες που αποδίδονται σε ΕΓΖΑ87 με χάρτη ΓΥΣ1:5000 με σημειωμένη τη θέση της εγκατάστασης
 • ΠΠΔ αν υπάγεται η κτηνοτροφική εγκατάσταση στη Β κατηγορία ή με ΜΠΕ αν υπάγεται στην Α1 ή Α2 κατηγορία
 • Βεβαίωση χρήσης γης
 • Ειδική οικολογική άξιολόγηση για εγκαταστάσεις εντός των ορίων των περιοχών NATURA
 • Έκθεση Γεωτεχνικού Συμβούλου εγγεγραμμένου στο ΓΕΩΤΕΕ που περιγράφει την ικανοποίηση των ζωοτροφικών δεδομένων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης
 • Κατά περίπτωση έγκριση από αρχαιολογία και από δασαρχείο
 • Βεβαίωση στατικής επάρκειας από μηχανικό
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια

Δικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Σταυλικής Εγκατάστασης Γ΄ Κατηγορίας

 • Αίτηση
 • Προσωρινή άδεια εγκατάστασης
 • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στην περίπτωση κατηγορίας Α
 • Οικοδομική Άδεια με αποπεράτωση ή Βεβαίωση Απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης κανονικής άδεια ή Απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση των κτιριακών εγκαταστάσεων από την Πολεοδομία ή δήλωση αυθαιρέτου

| Δείτε εδώ τη διευκρινιστική εγκύκλιο |

Θέλεις να νομιμοποιήσεις το στάβλο σου;

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε στην έναρξη της δικής σας εκμετάλλευσης.


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Στείλε μας την ερώτηση σου

Ένας συνεργάτης μας, θα σας δώσει μια απάντηση γρήγορα και τεκμηριωμένα.

Επικοινώνησε μαζί μας